Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Thema's:

Op deze pagina enkele hoofdonderwerpen waar GRONDig zich voor inzet sinds haar oprichting in augustus 2015.
In de zij-balk verschillende Kamermoties waar GRONDig direct bij betrokken is.Open brief aan demissionair minister Adema door Netwerk GRONDig

Een structurele Mestregeling voor GRONDGEBONDEN melkveehouders.
Daar pleit GRONDig voor bij het wegvallen van derogatie. CONCREET:
Een grondgebonden melkveebedrijf functioneert in haar fundament, vanuit het uitgangspunt dat de norm van 2 tot 2,2 GVE per hectare bedoeld is voor het rondzetten van de kringloop. Bodembeheer, ruwvoerwinning voor 2 tot 2,2 GVE per hectare én mestgift van die 2 tot 2,2 koeien op een hectare! Dat is de veelgeprezen kringloop sluiten en een evenwichtig bedrijf daarmee gezond houden. Concreet voorstel: een Mestregeling van 200 tot 220 kg N/ha aan dierlijke mestgift voor grondgebonden melkveebedrijven (gerelateerd aan de grondgebonden definitie van 0% fosfaat overschot = 2 tot 2,2 GVE/ha = 200 tot 220 kg N/ha). Het continueren van grondgebonden melkveebedrijven is essentieel voor milieu opgaven; samenspraak met de leefomgeving en behoud van bovengemiddelde weidegang.

Campagne Jong gegraasd, oud gedaan (2023 -2025) 
www.jongveeweiden.nl 

Een vraag om eens op te herkauwen: kalveren en pinken wel of geen weidegang bieden?.
Onze campagne heet niet voor niets ‘Jong gegraasd, oud gedaan’ Het staat vast dat het weiden van koeien succesvoller is als zij als kalf en/of pink hebben leren grazen en een wormbesmetting hebben doorgemaakt. De meerderheid van de melkveehouders kiest voor het weiden van jongvee. Hopelijk volgt de minderheid ook! Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het weiden van jongelingen. Die poetsen wij niet weg. Kern van de campagne is het delen van de kennis en ervaringen van collega-melkveehouders om succesvol jongvee te (gaan) weiden.www.emissiearmelandbouw.nl

PROJECT EMISSIEARME LANDBOUW VAN NOVEMBER 2020 T/M maart 2024

KOPLOPERS in de grondgebonden melkveehouderij zijn de inspiratiebron in het project Emissiearme bedrijfsvoering.
Boerenverstand en Netwerk GRONDig verzamelen hun tips & tricks en uiteraard ook de mineralenbalans en economische cijfers.
Samen met Universiteit Leiden, Wageningen UR en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) ontwikkelen wij KPI's; tools en een borgingsystematiek. Een palet voor het peloton van grondgebonden melkveehouders om mee aan de slag gaan.  

OPINIEPLATFORM IN 2021: JAAR VAN HET IMPORTKALF

Hoe gaat Nederland verder gelet op de jaarlijkse import van honderdduizenden kalfjes voor het hier produceren van (blank) kalfsvlees? Vlees voor export. 
En de impact op ons milieu van mest (stikstof) van de importkalveren?  
Stof tot nadenken. Stof voor een dialoog in 2021.
Tijdens het Jaar van het importKALF gaan wij reacties en opvattingen van diverse (landbouw) organisaties over de hoofdvraag actief verzamelen. Deze website fungeert als platform voor opinies; een poll en een gastenboek. Wij organiseren in het voorjaar een sprekersavond waar organisaties hun opinie kunnen toelichten en er ruimte is voor een dialoog. De optelsom van alles leidt tot een  KALF-importadvies.
Voor de zomer van 2021 wordt dit advies overhandigd in de vorm van een petitie aan Tweede Kamerleden. Ook de (nieuwe) minister van LNV ontvangt een exemplaar. Wij zullen aandringen op een debat.  
Ga naar: www.jaarvanhetimportkalf.nl 
INTRODUCTIE GROENE DIENST
Voor de jaren na 2020 wil de overheid inzetten op een met de landbouwsector overeen te komen afsprakenkader, gericht op voermanagementmaatregelen; meer weidegang en water bij de mest. Inzet van deze maatregelen is om verdunning van de stikstofdeken te bereiken. Het past bij het inzetten van 1 of meer bronmaatregel(en) door een individuele melkveehouder om dit aan te merken als Groene Dienst. Voor de behaalde reductie wordt logischerwijs een vergoeding aan de melkveehouder uitgekeerd. Bijkomend voordeel van een dergelijke systematiek is het vergroten van draagvlak onder melkveehouders om zich in te zetten voor bronmaatregelen. Het reduceren van stikstofemissie leidt tot een duurzamer bedrijf met een passender verdienmodel voor die vergroening. 
GRONDig heeft het GROENE DIENST-idee in november 2020  bij het ministerie ingediend. DOCUMENT

VRIJSTELLING BOVENGRONDS AANWENDEN VAN MEST
Ook in 2023 kunnen grondgebonden melkveehouders onder voorwaarden gebruik maken van de Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest

GRONDig maakte zich in 2023 weer sterk voor verlenging van de Vrijstelling. 

Lees meer over aanmelden via de RVO website 
Lees de voorwaarden van de Vrijstelling in de Staatscourant
GRONDIG SCHRIJFT ESSAY VOOR MINISTER SCHOUTEN -NAJAAR 2019-
Het is een feit dat melkveebedrijven zich de afgelopen jaren richting intensivering (niet grond gebonden) hebben ontwikkeld. Inmiddels geldt dat voor een ruime meerderheid van de circa 18.500 duizend melkveebedrijven. De tegenreactie van de overheid is regelgeving op regelgeving stapelen om deze ontwikkeling, met name door het thema Mestoverschot, te beteugelen. Toch blijkt al die stapeling onvoldoende om de melkveehouderij richting te geven naar de gewenste grondgebonden melkveehouderij. De vinger wordt namelijk niet op de zere plek gelegd. De overheid maakt steeds extra regels én biedt ook verbazend genoeg weer allerlei manieren om de regels af te zwakken voor met name de intensieve bedrijven. De extensieve bedrijven, een minderheid, worden niet of te weinig ontzien of profiteren nauwelijks van ruimte in regels. Deze trend is onwenselijk. Alle visies van de overheid hebben nota bene als eindpunt: grondgebonden melkveehouderij. Een meer-sporen-beleid moet het tij keren. Intensief, extensief of biologisch moeten elk op hun kansen en neveneffecten worden aangesproken. Of generiek beleid aan de orde is, hangt af van het thema. Download het ESSAYPROJECT HOUDBARE MELK
Het verkorten van de keten vraagt een omslag in de bedrijfsvoering van de melkveehouder naar natuur-inclusieve landbouw en het aan een andere partij dan de coöperatie leveren van zijn melk. Ook moet de boer onderhandelaar worden om de meerkosten betaald te krijgen van zijn duurzame zuivel. Ook bij de retail vraagt dit een omslag: vanuit een marktmachtpositie naar een onderhandelingspositie met de primaire producent. Dat vraagt veel verandering qua organisatie en opzet. 

Melkveehouders en supermarkten maken onderling afspraken over de levering, duurzaamheidsvoorwaarden en melkprijs. De melkprijs wordt bepaald naar aanleiding van Cost of Production plus Profit model. Vervolgens onderhandelt de supermarkt met een van de melkverwerkers in Nederland een contract voor de verwerking van de melk. De melkveehouders leveren vervolgens hun rauwe melk aan de fabriek, deze verwerkt deze en levert aan de supermarkt. De supermarkt betaalt de boer rechtstreeks. Het is niet de bedoeling dat boeren zelf de melk gaan verwerken en aan de supermarkt leveren. Eindrapport 2020

DEFINITIE GRONDGEBONDENHEID
Netwerk GRONDig heeft als belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan beter en afgestemd beleid voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij in ons land. Een robuuste en toekomstbestendige definitie van Grondgebondenheid is essentieel om allerlei interpretaties over het begrip Grondgebondenheid te voorkomen.

Het netwerk richtte in oktober 2017 Comité GRAS op om een definitie te bestendigen. 
Een heldere visie op het evenwicht tussen dier, gewas en grond (kringloop op bedrijfsniveau) en de samenhang met de omgeving was het uitgangspunt voor Comité GRAS. Daarnaast is de doorkijk naar de toekomst besproken. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de melkveesector; milieu –en natuurorganisaties; dierenwelzijns- en overige organisaties. 

1         Criteria van een robuuste definitie Grondgebondenheid zijn: de definitie moet kort en krachtig, uitvoerbaar, fraudebestendig en transparant zijn en géén ongewenste bijeffecten veroorzaken. De definitie moet inpasbaar zijn in de wet- en regelgeving en bij voorkeur zoveel mogelijk steunen op al bestaande wet- en regelgeving. 
2         Doorkijk naar nabije toekomst is dat de definitie dé norm is op bedrijfsniveau. Dé weg om de melkveehouderij als geheel te kunnen verduurzamen.

DOWNLOAD definitie GRONDGEBONDENHEID

Foto 1: Overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV nadat het aan Kamerleden was aangeboden (maat 2018).
Foto 2: 20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

Actie van GRONDig in Den Haag samen met 200 melkveehouders was zeer succesvol!

GEEN GENERIEKE KORTING VOOR GRONDGEBONDEN MELKVEEHOUDER
Belangenbehartiging vertaalde zich goed uit: dankzij de inspanningen van GRONDig werden grondgebonden melkveehouders ontzien bij de generieke korting van 8,3 procent over de toegekende Fosfaatrechten in januari 2018.
Een erg belangrijke en terechte toekenning. Zowel de EU Commissie (Beschikking Fosfaatwet) in Brussel als ook de Nederlandse overheid (Meststoffenwet) heeft het ontzien van grondgebonden melkveehouders bij een generieke korting expliciet opgenomen. Ook naar de toekomst toe bij mogelijke overschrijding van het STIKSTOF plafond door de melkveehouderij zullen grondgebonden melkveehouders geen generieke korting krijgen. 


UITGIFTE FOSFAATBANK ALLEEN AAN (JONGE) GRONDGEBONDEN MELKVEEHOUDER
Dankzij lobby van GRONDig: een Kamermotie  verzocht om de uitgifte van rechten uit de FOSFAATBANK alleen toe te kennen aan grondgebonden melkveehouders. Deze motie is uitgevoerd en opgenomen in de Fosfaatwet en in de EU-beschikking. Door een teveel aan rechten in de markt, is de afroming tijdelijk verhoogd naar 20% per transactie. 
Per 1 januari 2021 zal de FOSFAATBAN dan eindelijk gevuld worden met afgeroomde rechten. In het najaar zullen deze dan uitgegeven worden. Hoe de toekenning gaat plaatsvinden (inschrijving of loting) is nog niet bekend.