Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-08-2017

Donateurs GRONDig winnen Kort geding tegen Reductieplan

Vanmorgen werd de uitspraak van de Voorzieningenrechter in Den Haag bekend: voor grondgebonden en biologische melkveehouders die voor de peildatum onomkeerbare investeringen hebben gedaan, is het Fosfaatreductieplan buiten werking! Heffingen worden terugbetaald en koeien hoeven niet meer geruimd.

Melkveehouders die niet hebben deelgenomen aan het Kort geding en menen dat zij in een soortgelijke situatie zitten, kunnen een 'Lichte Toets' aanvragen bij het ministerie van EZ. De rechter heeft dit in zijn uitspraak gesteld. Daabij staat dat EZ binnen 14 dagen nadat het verzoek van een melkveehouder is binnengekomen, EZ de buiten werking stelling moet regelen. Als aan de Lichte Toets wordt voldaan (aantonen van investeringen voor peildatum).Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.