Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

13-07-2017

Knelgevallenregeling ontoereikend voor grondgebonden bedrijven met latente ruimte

Staatssecretaris Van Dam heeft het kortingspercentage vastgesteld op 8,3% en de uitkomst van de knelgevallencommissie bekend gemaakt.
De uitkomst hiervan is zeer teleurstellend en bied alleen in zeer uitzonderlijke situaties een compensatie van hooguit 50%.
De motivatie hiervan is dat de commissie van oordeel is dat er ook sprake is van ondernemersrisico omdat er zelf ook verantwoordelijkheid gedragen moet worden en er financiële buffers moeten opgenomen zijn. Melkveehouders zouden hebben kunnen voorzien dat er na de quotering productie beperkende maatregelen zouden komen.
Dat de melkveehouderij in eerste instantie gereguleerd zou worden door grondgebondenheid word niet meegewogen en de standsorganisaties en de overheid dragen blijkbaar geen verantwoordelijkheid door het feit dat ze de grondgebonden boeren op het verkeerde been hebben gezet.

Uitgangspunten van de commissie
Sobere uitvoering, want generieke korting mag maximaal 1% hoger uitvallen. Dit komt neer op 600.000 kg fosfaat wat omgerekend neerkomt op 14.500 koeien.
Bedrijven die in aanmerking komen moeten disproportioneel geraakt worden door invoering fosfaatrechten, er moet sprake zijn van samenhangende groep, en deze moet nauwkeurig af te bakenen zijn. Als een van deze 3 punten niet toegepast kan worden vervalt de knelgeval categorie. Dit om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat bij de betreffende ondernemer over welke verzoeken gehonoreerd gaan worden en bij de andere veehouders of de generieke korting weer verhoogd moet worden voor behoud derogatie.

Categorieën knelgevallen
De al aanwezige knelgevallenvoorziening betreft bedrijven die als gevolg van buitengewone omstandigheden en tenminste 5% minder vee op de peildatum hadden. Hierbij is sprake van in het geval van bouwwerkzaamheden, gezondheidsproblemen, ziekte overlijden ondernemer of personen in samenwerkingsverband, of vernieling melkveestal.
Indien hier sprake van is word volledig gecompenseerd.

Categorie nieuw gestarte bedrijven
Betreft bedrijven die voor 2 juli 2015 zijn gestart maar op die datum nog niet volledig operationeel waren.
Bedrijven met nog geen volledige stalbezetting en of hoofdzakelijk jongvee aanwezig was.
Het gaat om nieuw gestarte bedrijven en niet om voortzetting of doorstart van een bestaand bedrijf onder een andere naam of eigendomsstructuur.
- Moet sprake zijn van melk producerend bedrijf dus geen jongveeopfok
- Voor 1 Januari 2014 werd door de betrokken houder geen melk geproduceerd
- Melkproductie moet gestart zijn tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015
- Het bedrijf heeft geen melding gedaan om in aanmerking te komen voor fosfaatrechten vanwege de overname van een beëindigd bedrijf.
- Het bedrijf beschikte over milieu vergunning van voor 2 juli 2015
- Een accountantsverklaring waar uit blijkt dat er onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan van voor 2 juli 2015
- een aannemer overeenkomt van voor 2 juli 2015
- financiële overeenkomst van voor 2 juli 2015
- Moet sprake zijn van actief landbouwbedrijf volgens de Meststoffen wet.

categorie buitengewone situatie vanwege aanleg natuurgebied infrastructuur of algemene nutsvoorziening

De verkleining van de veestapel zou ten minste 5% moeten zijn om hier voor in aanmerking te komen

Categorie bedrijven met onbenutte onomkeerbare investeringsverplichtingen
- Tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 moeten er onomkeerbare financiering verplichtingen zijn gedaan in uitbreiding stalcapaciteit of en in de bij bedrijf behorende grond en dat de omvang van deze verplichting tenminste een bepaald percentage van zijn balanstotaal op 1 januari 2014 bedragen.
- de onbenutte capaciteit van voor 1 januari word niet gecompenseerd.
- de drempel van de nieuw aangegane investeringen moet ten minste op 35% van het balanstotaal liggen. Geschat word dat hier maximaal 50 bedrijven voor in aanmerking kunnen komen.
-omdat de commissie van oordeel is dat er ook met een deel ondernemersrisico gerekend moet worden word er maximaal 50% tegemoet gekomen in extra rechten.

De categorie biologische melkveehouderij onderscheid zich volgens de commissie niet van de gangbare grondgebonden bedrijven en word daarom niet uitgezonderd. Zij worden daarom ook niet extra disproportioneel getroffen door de keuze van de peildatum dus is voor de commissie geen reden om de knelgevallenvoorziening hier voor uit te breiden.
Dit geld ook voor de bedrijven die in omschakeling zaten van gangbaar naar biologisch

Categorie zeldzame huisdierrassen.
Ook bij deze categorie ziet de commissie het niet zitten deze extra rechten te honoreren omdat deze ook niet onevenredig getroffen zijn door de peildatum.
Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.