Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

10-07-2017

Advies Knelgevallen commissie ligt al 10 dagen bij Van Dam

Zojuist heeft Netwerk GRONDig weer contact gehad met de Adviescommissie Knelgevallen die in mei door de staatssecretaris in het leven is geroepen. Voor 1 juli zou de commissie met een advies komen. De commissie laat weten dat hun advies al 10 dagen bekend is bij Van Dam: ’ De staatssecretaris heeft het in beraad.’

In mei was GRONDig met de andere sectorpartijen bijeen met de commissieleden. Elk van de organisaties kon aangeven of zij een verruiming van de Knelgevallen Regeling nodig achten en zo ja: hoe moet die er dan uit zien?
Netwerk GRONDig wil als enige sectororganisatie verruiming van de bestaande, sobere Knelgevallen Regeling. De andere sectorpartijen zien verruiming niet zitten, omdat dit de generieke korting naar boven bijstelt.

Verzoek GRONDig aan Knelgevallen commissie
De Knelgevallenregeling zoals in het fosfaatstelsel is beschreven is voor Netwerk GRONDig volstrekt ontoereikend. Deze regeling voorziet alleen in een compensatie voor melkveehouders die op de peildatum van 2 juli 2015 minder vee op het bedrijf hadden als gevolg van ziekte bij de ondernemer zelf of in de veestapel.
GRONDig stelt dat een categorie Knelgevallen moet worden toegevoegd, namelijk de grondgebonden en biologische melkveehouders met latente mestplaatsingsruimte op hun bedrijven, waarvan een groot aantal onomkeerbare investeringen voor 2 juli 2015 hebben gepleegd om te voldoen aan verantwoorde, grondgebonden groei van de sector. Zij konden het stelsel van fosfaatrechten daardoor niet voorzien. Ook het niet kunnen gebruiken van latente ruimte (eigendom) is een punt. Het niet kunnen gebruiken van eigendom gaat in tegen de Europese Rechten van de mens.
Netwerk GRONDig heeft veel concrete bedrijfssituaties voorgelegd aan de commissie. Grondgebonden bedrijven die financieel in de problemen komen wanneer de rechten worden ingevoerd op 1 januari en er geen behoorlijke knelgevallenregeling is.

Wat is het advies van de Knelgevallencommissie en wat gaat staatssecretaris Van Dam daarmee doen? De datum van 1 juli is inmiddels al 9 dagen verstreken. Melkveehouders willen duidelijkheid.Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.