Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Elementen hierbij zijn koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap en maatschappelijk gewenst.
Daar hoort regelgeving bij dat rechtvaardig is voor grondgebonden bedrijven, vandaar onze inzet voor Meersporenbeleid.

Netwerk GRONDig is betrokken, actief en alert. Ook in 2019!   Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

16-04-2018

Reactie van Netwerk GRONDig op rapport LTO/NZO Commissie: ‘Grondgebondenheid is meer dan alleen eiwitproductie’

Het staat natuurlijk een ieder vrij om een visie te geven over een mogelijke ontwikkelingsrichting. De LTO en de NZO hebben dat via een door hen ingestelde commissie gedaan. Netwerk GRONDig heeft het rapport aandachtig gelezen, de titel nodigde daar ook voor uit, namelijk: ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij.’

Grondgebondenheid is een kringloop tussen bodem, gewas, dier en mest op bedrijfsniveau. Het sleutelwoord in het rapport is echter: eiwit. Met de andere, belangrijke deelaspecten is geen samenhang beschreven. De Commissie heeft gekozen voor een technische benadering, waardoor het begrip Grondgebondenheid niet tot haar recht komt, maar eigenlijk wordt afgepeld tot ‘eiwit’. Alles staat in dienst van deze ene bouwstof, waardoor:
- kunstmestgebruik zal maximaal worden ingezet om zoveel mogelijk gras (eiwit) te oogsten. Dit gaat in tegen de trend om juist minder dan de maximale toegestane kunstmestgift te geven.
- de inzet van grassoorten met hoog eiwit (monocultuur) zal toenemen, waardoor variatie en kruidenrijke graslanden minder worden. Dit is een nadeel voor weidevogels, biodiversiteit en gezondheid koeien.
- het ontmoedigt weidegang: het gelijkmatig machinaal en maximaal bemesten van grasland zal bij een deel van de melkveehouders zwaarder wegen om de grasproductie te verhogen dan weidegang toe te passen. Het begrip ‘huiskavel voor weidegang’ in het rapport is een loze kreet aangezien dit geen verplichting wordt als het aan de Commissie ligt.
- om het (hoge) eiwitrijke rantsoen geschikt te maken voor de koeien moet er mais of andere energierijke producten van grotere afstand worden aangevoerd. Wij vragen ons af of er dan uiteindelijk wel duurzame milieuwinst is?

Verder:
- het advies van de Commissie staat ver af van bestaande wetgeving en de definitie Grondgebondenheid in de (Fosfaat)wet. Aan de Fosfaatwet is de sector nog zeker tien jaar (2028) gehouden. Het is verbazingwekkend dat de Commissie hier geen regel over schrijft. Zij noemt als stip op de horizon de data 2025 en 2040, maar niet beschreven wordt hoe de stip zich verhoudt tot wetgeving.
- positief zijn wij over blijvend grasland (CO2 binding) en positief over het afbouwen van import soja. Wij vinden de einddatum van 2040 alleen te weinig ambitieus.

Nu wij het rapport gelezen hebben, voelen wij ons misleid door de titel. Het blijkt namelijk niet over grondgebondenheid te gaan….. Het gaat over polderen. Over eenheidsworst. Dat is geen toekomstvisie, dat is krampachtig vasthouden aan het ‘één sector-gevoel’. Maar beste Commissieleden: Dat is uit de tijd! De sector is één, maar anders.
Diversiteit zou het sleutelbegrip moeten zijn. Dat betekent dat je niet zomaar een bestaande definitie van grondgebondenheid ten dienste van het imago mag uithollen en terugbrengen tot 1 technisch eiwitdetail. Dat betekent dat de Commissie voorbij gaat aan de diversiteit in de sector. En dat is zorgwekkend.
Ondernemersvrijheid binnen de kaders van de wet zijn maatgevend. Niet-grondgebonden; grondgebonden en biologische melkveehouderij kenmerken ons zuivellandschap. Nieuwe zuivelconcepten ontstaan juist dankzij de diversiteit. Weg met alleen bulkproductie en meer van hetzelfde. En juist dat keurslijf, van iedereen hetzelfde, wil de Commissie de melkveehouders weer opdringen.
Zij wil iedereen in het stramien van eiwitgebonden onder het mom van grondgebonden. De manier waarop de Commissie dit beschrijft in haar rapport heeft de bijsmaak van enige arrogantie: alsof dit dé toekomst, dé wens is van de sector en dit in 2025 voor een deel al een feit zal zijn.

Natuurlijk, het is maar een visie van een Commissie en die geeft stof tot discussie. Dat is positief. De LTO vertegenwoordigt natuurlijk al langer niet meer heel dé sector. Dat kan ook niet. Je kunt geen drie heren dienen (niet-grondgebonden, grondgebonden en biologisch). De leden van de LTO kunnen zich misschien in dit advies van de Commissie vinden. Voor de duizenden niet-leden is er gelukkig bestaande wetgeving die duidelijk is over grondgebondenheid en zijn er eigen belangenorganisaties. Zodat diversiteit naast elkaar kan bestaan. Dat is dé sector.

Het rapport had eigenlijk 1 pagina kunnen omvatten. De titel ‘Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij’ had de lading gedekt wanneer het advies zou zijn om de bestaande Wet Grondgebonden Groei aan te scherpen. Dat is aansturen op grondgebonden ontwikkeling. De sturing in de wet is nu onvoldoende omdat bij meer dan 50 kg/ha fosfaatoverschot nog altijd uitbreiding mogelijk is zonder volledige dekking met grond. Ook bij 20 – 50 kg/ha fosfaatoverschot zou door grond gedekt moeten worden.

‘Grondgebonden’ is staarten en hectares tellen: circulaire landbouw.
Dat is werkbaar, duidelijk en fraude-ongevoelig.
Dat is toekomstbestendig.
Dat is de uitgangssituatie voor natuur-inclusieve landbouw, maatschappelijk draagvlak, milieutechnisch duurzaam en economische rendabel.Terug naar overzicht