Netwerk GRONDig

Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij


Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

06-04-2020

GRONDig dient Innovatieprogramma bij minister Schouten in tegen stikstofmpasse

Netwerk GRONDig neemt deel aan het Landbouw Collectief. Binnen het Collectief is ruimte voor diversiteit en verschillende oplossingsrichtingen in de stikstofimpasse. Naast de voorgestelde maatregelen op korte termijn (water bij mest; meer weidegang en minder eiwit in voer) heeft GRONDig een Innovatieprogramma geschreven voor de langere termijn: “Grondgebonden melkveebedrijven kunnen hun bedrijfseigen stikstof beter leren benutten en externe aanvoer (bedrijfsvreemde stikstof) verder beperken. Wij zien meer heil in een brongerichte dan end-of-pipe aanpak zoals luchtwassers en dieper mestinjecteren. Een emissiearme bedrijfsvoering levert van ruim drieduizend grondgebonden bedrijven een besparing op van circa 4 kiloton ammoniak per jaar.”
Het Innovatieprogramma is vandaag naar minister Schouten gestuurd.

Het Innovatieprogramma is samen met het Louis Bolk Instituut, het CLM en adviesbureau Boerenverstand geschreven. De integrale aanpak in het Innovatieprogramma beslaat diverse opgaven: stikstofcrisis, klimaatuitdagingen (CO2 reductie), biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dat leidt tot een emissiearme bedrijfsvoering in brede zin van het woord.

Kringlooplandbouw
Een brongerichte, integrale aanpak is ware kringlooplandbouw, in die zin is het Innovatieprogramma een uitvoering van de visie van minister Schouten. Een grondgebonden bedrijf is de kern van het bodem, plant en diersysteem. De focus ligt op het managen van alle bedrijfsaspecten en voorkomen dat er één deelaspect wordt uitvergroot. Een kringloopboer stuurt niet aan 1 knop ‘minder eiwit in het voer’. Hij zal dit integraal benaderen door aanzienlijk minder kunstmest te strooien, aan bodemvruchtbaarheid en functionele biodiversiteit te werken en streven naar goede mestkwaliteit.
Het beoefenen van emissiearme bedrijfsvoering vraagt een ander vakmanschap, andere kennis en ketens. Tijdens een vier jarig Innovatieprogramma is het doel 75% van de grondgebonden melkveehouders te coachen naar de emissiearme bedrijfsvoering.Terug naar overzicht