Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij

Vrijstelling Bovengronds aanwenden van mest

Ook in  2018 kunnen melkveehouders onder de huidige voorwaarden gebruik maken van de Vrijstelling.
Netwerk GRONDig is dit overeen gekomen met het ministerie van LNV. 

Zie onderaan de pagina om u aan te melden of de voorwaarden te lezen.
Wat vooraf ging.......
Sinds 2014 kunnen melkveehouders, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, een aanvraag indienen bij de RVO voor een Vrijstelling. Met deze vrijstelling is het toegestaan om bedrijfseigen rundveedrijfmest bovengronds aan te wenden. Jarenlange lobby maakte deze vrijstelling mogelijk. Een groep melkveehouders heeft sinds de invoering van het verplichte, ondergrondse aanwenden van mest in 1993 grote bezwaren tegen deze wijze van mest aanbrengen. De Motie van SP-Kamerlid Erik Smaling werd in juli 2013 Kamerbreed aangenomen: daarin werd verzocht voor een vijfjarige ontheffing voor kringloopmelkveehouders. Na overleg op het ministerie is het een Vrijstelling geworden, die van 2014 tot-2019 duurt. In de zomer van 2016 vond een evaluatie plaats met Netwerk GRONDig over de Vrijstelling op het ministerie.

Download de regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd: Regeling VRIJSTELLING

Lees de voorwaarden voor deelname aan de Vrijstelling op de website van de RVO: voorwaarden

Aanmelden voor deelname aan de Vrijstelling? Via de website van de RVO >> naar pagina aanmelden